3PL THIRD PARTY LOGISTIC

3PL THIRD PARTY LOGISTIC

 Dịch Vụ 3PL là gì?

Công Ty TNHH Quốc Tế Tinh Hoa sẽ thay mặt khách hàng tổ chức nhận hàng từ nhà cung cấp ngoài lãnh thổ Việt Nam bao gồm các dịch vụ :

Giá: Trọng lượng: CBM/RT

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

3PL THIRD PARTY LOGISTIC

 Dịch Vụ 3PL là gì?

Công Ty TNHH Quốc Tế Tinh Hoa sẽ thay mặt khách hàng tổ chức nhận hàng từ nhà cung cấp ngoài lãnh thổ Việt Nam bao gồm các dịch vụ :

Công ty TNHH Quốc Tế Tinh Hoa

3PL THIRD PARTY LOGISTIC

 Dịch Vụ 3PL là gì?

Công Ty TNHH Quốc Tế Tinh Hoa sẽ thay mặt khách hàng tổ chức nhận hàng từ nhà cung cấp ngoài lãnh thổ  Việt Nam bao gồm các dịch vụ : Khai Hải Quan,đặt chỗ hãng tàu,  vận tải nội địa, đóng gói hàng hóa, ... để đảo bảo hàng hóa đến kho khách hàng

Và chiều ngược lại Công Ty TNHH Quốc Tế Tinh Hoa sẽ tổ chức vận chuyển hàng hóa từ kho Khách Hàng đến các quốc gia khác ngoài lãnh thổ Việt Nam

Bên cạnh đó Công Ty TNHH Quốc Tế Tinh Hoa sẽ tư vấn những thủ tục cần thiết cho những hoạt động liên quan đế quy trình sản xuất của quý Công Ty như sau: 

Hoạt Động Xin Giấy Xuất Sứ C/O( Form VJ, E, AV, KV,...

Hoạt Động Thanh Khoản Hợp Động Gia Công, Hợp Đồng Sản Xuất Xuất Khẩu

BÌNH LUẬN


REVIEW